اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد علی حاجی ده آبادی

دکتری تخصصی مدیرگروه حقوق/مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

www.prilawgmail.com

سردبیر

احمد عاقلی

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

www.prilawgmail.com

دبیر اجرایی

سید روح الله محسنی

دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

www.prilawgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید حسن مبارز

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

mobarez_abtyahoo.com

محمد زکی علیزاده

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

alizada.zakiyahoo.com

خداداد حکیمی

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

www.prilawgmail.com

سید روح الله رضوی

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

sayedroohullahrazavigmail.com

محمد داوود حیدری

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

mdhmdh1354gmail.com

غلام سخی علیزاده

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

ghulamsakhi673gmail.com

ویراستار

سید حسن مبارز

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

www.prilawgmail.com

صفحه آرا

سید حسن مبارز

حقوق خصوصی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

www.prilawgmail.com