بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی از منظر حقوق افغانستان

چکیده

امروزه باتوجه به گسترش تجارت و تعاملات تجاری از یک سو و به تبع توسعه صنعت حمل و نقل از دیگر سو، حوادث ناشی از حمل و نقل رو به فزونی است؛ براین پایه،  سالیانه حوادث مختلفی  در این حوزه رخ می­دهند که اشخاص زیادی را متضرر می­سازند؛ از این رو، نظام­های حقوقی جهان به طور عام و نظام حقوقی افغانستان به طور خاص،  قوانین و قواعدی را برای تنظیم و ضابطه­مندی صنعت حمل و نقل مقرر نموده­اند تا از یک سو، مانع بروز حوادث و در نتیجه خسارت به اشخاص شود و از دیگر سو، در صورت بروز حوادث ترافیکی بتوان خسارت اشخاص متضرر را جبران نمود؛ یکی از مسائل مهم در حوزه مسئولیت های ناشی از حوادث ترافیکی، بحث شیوه­های جبران این خسارات می­باشد؛ به این معنا که کدام نوع خسارت – مادی یا معنوی- قابل مطالبه  است و نحوه جبران این خسارت­ها چگونه می باشد؛ پژوهش حاضر موضوع را با روش تحلیلی - توصیف به بحث گرفته است؛ یافته تحقیق این است که باتوجه به مواد قانونی ناظر به حوزه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، می توان گفت برپایه این قوانین، کلیه خسارت­های وارده قابل جبران اند و از دیگر سو، شیوه های جبران خسارت نیز همان روش­های متداول در نظام مسؤلیت مدنی می باشند؛ مانند جبران به عین، جبران به معادل که هرکدام در مواد مختلف قانونی و اصول حقوقی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها