اصل آزادی قراردادی در حقوق افغانستان و اصول حقوق قراردادهای اروپایی

چکیده

اصل آزادی قراردادی از اصول اساسی حقوق قراردادها است. سیستم‌های حقوقی مختلف نیز به این اصل در قراردادها و نظام‌های ‌تجاری شان مبادرت می‌ورزند. در واقع این نظام‌های حقوقی، با اصل آزادی قراردادی از قراردادهای اجباری و اکراهی جلوگیری می‌نمایند. در این مقاله تلاش شده است سیستم‌های حقوقی، «حقوق افغانستان» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی» (PECL) با هم مقایسه شود. همانگونه که آزادی قراردادی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL) به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است، در حقوق افغانستان نیز قانونگذاران آن این اصل را مد نظر داشته، که  از برخی مواد قانونی این اصل را استنباط می‌شود. با وجود این، باید در نظر داشته باشیم که اصل آزادی قراردادی در هردو نظام حقوقی، نمی‌تواند به عنوان یک اصل مطلق باشد، بلکه در جایی‌که مفیدیت اجتماعی و اقتصادی خودش را از دست بدهد  با برخی از محدودیت‌های مواجه می‌شود که آن محدودیت‌های بر این اصل حاکم است.

کلیدواژه‌ها