خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی از منظر فقه و حقوق افغانستان

چکیده

در این تحقیق به دو بحث مهم، اساسی و کاربردی اشاره شده است. یکی از بحث ها جبران خسارت ناشی از بهم خوردن نامزدی می باشد؛ در این مسأله طرفی که بدون دلیل قانع کننده و بدون عذر موجه نامزدی را به هم زده و باعث ضرر و زیان و خسارت به طرف مقابل شده، مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود و خسارات زیاندیده را باید جبران نماید. یکی از مصادیق تحمّل خسارت، تبادل هدایا در این دوران است؛آن دسته از هدایایی، که عادتا قابل نگهداری است مانند حلقه نامزدی و ساعت، قابل مطالبه است. در صورتی که عین مال و هدایای خریده شده موجود باشد، باید به صاحبش مسترد گردد. البته این قسم هدایا نیز در صورتی که از بین برود اگر نامزدی در از بین بردن آن مرتکب تقصیر شده باشد، باید به وسیله پرداخت قیمت آن از عهده خسارت بیرون بیاید. ولی در صورتی که تقصیری وجود نداشته باشد، مسؤولیتی نخواهد داشت. دومین بحث مهم، بحث نفقه زن در در دوران عقد است. در دوران نامزدی به زن نفقه تعلق نمی گیرد؛ اما در دوران عقد و قبل از عروسی، گرچه قانون مدنی افغانستان ملاک لزوم نفقه زوجه را عقد نکاح صحیح و نافذ دانسته است، اما قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، وجود عقد و سکونت در منزل زوج را برای پرداخت نفقه ضروری دانسته است. بر اساس آن کسانی که در دوران نامزدی عقد شده و هنوز عروسی نکرده اند، نفقه به آنها تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صرف اجرای عقد، پرداخت نفقه را لازم  و زنان در دوران عقد و قبل از عروسی را مستحق نفقه دانسته است.

کلیدواژه‌ها